Terminologija u oblasti voda

 Ammonijačni dušik (NH3-N + NH4+-N)

Ukupni dušik (NH3-N + NH4+-N+Norganski  +NO2 -N+NO3-N)

Amonijak je spoj dušika i vodika formule NH3. Kod uobičajenih uvjeta amonijak je bezbojan plin dobro topiv u vodi (1176 litara na litar vode kod 0oC)

Kao baza amonijak reagira sa vodom stvarajući pozitivno naelektrizirani ionizirani oblik amonijaka i  hidroksid ion (OH):

NH3  + H2O ——–> NH4+ + OH

Kod ph vrijednosti vode 7 ,  99% amonijaka je u obliku NH4+, kod viših pH vrijednosti prevladava ne ionizirani oblik amonijaka (NH3)

Ionizirani oblik amonijaka u vodi se takođe dobiva otapanjem soli na primjer amonijevog sulfata (NH4)2SO4

Kod onečišenih voda komunalnog podrijetla amonijak nastaje hidrolizom uree kao glavnog sastavnog dijela urina

Terminologija urea

Ravnotežna reakcija slobodnog ne ioniziranog amonijaka (NH3) i ioniziranog oblika amonijaka (NH4+)može se prikazati i kao  NH3 + H+ <>NH4+

Prema Anthonisen et al. (1976)  omjer ioniziranog i ne ioniziranog oblika ovisi o pH i temperaturi i može se izračunati prema formuli: NH3 / (NH3+NH4+)=(10^pH)/((10^pH)+EXP(6344/(T+273)))

Kod pH<8 sav amonijak je uglavnom u ioniziranom obliku NH4+

        pH 9,5 50% NH3, 50% NH4+

       pH> 11 sav amonijak kao slobodan ne ioniziran

Amonijačni dušik u vodi se satoji od zbroja  ne ionizirani (NH3) i ioniziraniog oblika (NH4)  koji na primjer u enleskom i njemčkom jeziku imaju zasebne nazive :

NH3 ammonium (en.), Ammonium (nje.)

NH4+ ammonia (en.), Ammoniak (nje.)