Polimeri

Polimeri za obradu muljeva za razliku od biopolimera predstavljaju veći riziko po zdravlje i okoliš

Monomer akrilamida direktno djeluje na DNA te je potencijalno ugroženo zdravlje osoba koji su u kontaktu sa njim. Upotreba biopolimera u usporedbi s poliakrilamidima  ima prednost u smanjenju troškova i do 30%  i  smanjen zdravstveni rizik za radnike i okoline do 80%.
Oko 120.000 tona poliakrilamidi se koriste u EU svake godine. Od ukupne količine polimera  oko 60.000 tona se koriste u obradi voda, otpadnih voda i muljeva. U preradi minerala se koristi ca. 45.000 tona a u industriji papira i celuloze 15.000 t polimera u jednoj godini.
Maksimalna koncentracija zaostalog akrilamida monomera i poliakrilamidi je 0.1% (w / w), ali u nekim aplikacijama (npr pitke vode), maksimalna dopuštena količina slobodnog akrilamidom u polimeru je 0,025% (w / w). To znači da se godišnje unese u okoliš maksimalno 120 t monomera akrilamida.

Poliakrilamidi mogu sadržavati zaostale monomere koji predstavljaju riziko za radnike. Izloženosti na radnom mjestu može doći putem inhalacije prašine ili para akrilamida ili preko adsorpcije na kožu. Druga mogućnost nastajanja je degradacijom polimera do monemera. Vrlo malo je istraživanja u ovoj oblasti a proizvođači polimera smatraju da je ovo teoretski malo vjerojatno.

UTJECAJ NA ZDRAVLJE

Kako je monomer karcinogen glavni izvor informacija o štetnosti su studije na životinjama i incidentni slučajevi.
Opasnost povezana sa zdravljem

-neuro toksičan
-geno toksičan
-karcinogen
-toksičan na nasljednost
Više informacija o procjeni rizika možete naći u dokumentu o procjeni rizika European Union Risk Assessment Report –Acrylamide Vol.24