DEZINFEKCIJA VODIKOVIM PEROKSIDOM

Dezinfekcija  vodikovim peroksidom je korištena  prije pronalaska antibiotika. Ovaj spoj je efikasan protiv različitih bioloških onečišćenja , uključujući i vegetativne bakterije, bakterijske spore, gljivice i viruse. Vodikov peroksid se razlaže u bezopasne konačne komponente vodik i kisik. Dezinfekcija se ostvaruje djelovanjem vodikovog prtoksida na različite strukture mikroorganizama.. Citotoksični efekat vodikovog peroksida na mikroorganizame ovisi od karakteristika stanice, njegovog fiziološkog stanja, vremenu kontakta itd.  Mi koristimo CFM (Kompjutorsku simulaciju strujanja) da bi predvidjeli koncentraciju vodikovog peroksida u pojedinim dijelovima prostora koji se dekontamira. Na osnovi toga se procjenjuje potrebno vrijeme dekontaminacije uz poznavanje karakteristike Cxt ( Concentracija x vrijeme djelovanja) za potpunu oksidaciju mikroorganizama i njegovih ostataka.

DEZINFEKCIJA ONEČIŠĆENIH  VODA

Primjena vodikovog peroksida je jedna od tehnologija koja se može koristiti i za dezinfekciju  onečišćenih voda u mjestima gdje ne postoji primarni ili viši stupanj pročišćavanja. U ovim slučajevima  je potrebno sprovesti temeljito projektiranje ali su prednosti višestruke jer se ne izdvajaju veće količine mulja. Potreban stupanj dezinfekcije se postiže dodavanjem u peroksid katalizatora na bazi iona Fe, Cu, Ag. Zbog visokog sadržaja organskog opterećenja utrošak  peroksida je višekratno veći nego kod biološki pročišćene vode.

Za dezinfekciju onečišćenih voda se koristi i vodikov peroksid u kombinaciji sa octenom, mravljom, klorosulfonskom i fumarnom kiselinom.

Ovisnost povećanog utroška vodikovog peroksida u kombinaciji sa octenom kiselinom ovisno o koncentraciji suhe tvari i organskom opterečenju je prikazana na sljedećim slikama. Ova ovisnost je specifična za svaku onečišćenu vodu i treba je utvrditi prije projektiranja.

                           

Kako dezinfekcije vodikovim peroksidom u kombinaciji sa organskim kiselinama može doći kod upotrebe visokih koncentracija mo#e doäi do povećanja  KPK onečišćene vode ( za procjenu 15 mg KPK za 10 mg dezinfekcijskog sredstva). Kod uobičajnih koncentracija nastanak neželjenih produkata reakcije je u granicama dopuštenih. Kod potrebe za povećanjem koncentracije o ovome treba voditi računa prilikom projektiranja.

Postignuti kvalitet dezinficirane vode sa stanovišta bakterijskog opterećenja zadovoljava kriterije  dopuštenog broja bakterija kod voda za kupanje.

Primjer mogućnosti pročišćavanja prema našoj  tehnologiji je prikazan na sljedećoj slici:

Cijena na ovaj način 3dobivene dezinficirane vode je 0,2 -0,3 Euro/m3